Publication

Picture of CI-600 In-Situ Root Imager

CI-600

In-Situ Root Imager

Introducing a shrub species in a degraded steppe shifts fine root dynamics and soil organic carbon accumulations, in northwest China

Jan. 25, 2017
Date March 2017
Publication Ecological Engineering
Authors Zongrui Laia, Jiabin Liub, Yuqing Zhanga, Bin Wua, Shugao Qina, Yanfei Suna, Jutao Zhanga, Wei Fenga, Keyu Faa, Yuxuan Baia
DOI http://dx.doi.org/10.1016/j.ecoleng.2017.01.001
Source View
Type Publication