Publication

Picture of CI-202 Portable Laser Leaf Area Meter

CI-202

Portable Laser Leaf Area Meter

How Exogenous Selenium Affects Anthocyanin Accumulation and Biosynthesis-Related Gene Expression in Purple Lettuce

Sept. 12, 2016
Date September 12, 2016
Publication Pol. J. Environ. Stud. Vol. 26, No. 2 (2017), 717-722
Authors Dandan Liu, Hui Li, Yongzhu Wang, Zhengzheng Ying, Zhiwei Bian, Wenli Zhu, Wei Liu, Lifei Yang, Dahua Jiang
Source View
Type Publication