Publication

Picture of CI-203 Handheld Laser Leaf Area Meter

CI-203

Handheld Laser Leaf Area Meter

Elevated CO2 alters distribution of nodal leaf area and enhances nitrogen uptake contributing to yield increase of soybean cultivars grown in Mollisols

May 1, 2017
Date May 1st, 2017
Publication PLOS One
Authors Jian Jin , Yansheng Li, Xiaobing Liu, Guanghua Wang, Caixian Tang, Zhenhua Yu, Xiaojuan Wang, Stephen J. Herbert
DOI https://doi.org/10.1371/journal.pone.0176688
Source View
Type Case Study