Publication

Picture of CI-203 Handheld Laser Leaf Area Meter

CI-203

Handheld Laser Leaf Area Meter

Effects of uneven vertical distribution of soil salinity under a buried straw layer on the growth, fruit yield, and fruit quality of tomato plants

April 15, 2016
Date May 2016
Publication Scientia Horticulturae
Authors Sheng Chena, Zhanyu Zhanga, Zhenchang Wanga, Xiangping Guoa, Minhao Liub, Yousef Alhaj Hamouda, Jiechen Zhenga, Rangjian Qiuc
DOI doi:10.1016/j.scienta.2016.03.024
Source View
Type Publication