Applications

Reset
Page 1 of 54 publications
HortScience
Masoume Amirkhani, Anil N. Netravali, Wencheng Huang, Alan G. Taylor
DOI: 10.21273/HORTSCI10913-16

CI-202 Portable Laser Leaf Area Meter

Agronomy, Horticulture

IEEE
Chunjiang Zhao, Heli Li, Pingheng Li, Guijun Yang, Xiaohe Gu, Yubin Lan
DOI: 10.1109/TGRS.2016.2604492

CI-202 Portable Laser Leaf Area Meter

Agronomy, Horticulture, Plant Physiology

Journal of Irrigation and Drainage Engineering
Junaid N. Khan; A. K. Jain; Vijay P. Singh, F.ASCE; R. Kumar; R. Sharda; and M. Siag
DOI: 10.1061/(ASCE)IR.1943-4774.0001047

CI-110 Plant Canopy Imager

Agronomy, Horticulture

Scientia Horticulturae
Sheng Chena, Zhanyu Zhanga, Zhenchang Wanga, Xiangping Guoa, Minhao Liub, Yousef Alhaj Hamouda, Jiechen Zhenga, Rangjian Qiuc
DOI: doi:10.1016/j.scienta.2016.03.024

CI-203 Handheld Laser Leaf Area Meter

Agronomy, Horticulture

PLOS One
Jian Jin , Yansheng Li, Xiaobing Liu, Guanghua Wang, Caixian Tang, Zhenhua Yu, Xiaojuan Wang, Stephen J. Herbert
DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0176688

CI-203 Handheld Laser Leaf Area Meter

Agronomy, Ecology

CI-202 Portable Laser Leaf Area Meter

Agronomy

Department of Agronomy College of Agriculture KANSAS STATE UNIVERSITY Manhattan, Kansas
Marcie Renee Sindt

CI-600 In-Situ Root Imager

Agronomy, Botany, Plant Physiology

Frontiers in Plant Science
Yan Fang, Yanlei Du, Jun Wang, Aijiao Wu, Sheng Qiao, Bingcheng Xu, Suiqi Zhang, Kadambot H. M. Siddique, and Yinglong Chen1,2,4*
DOI: https://doi.org/10.3389/fpls.2017.00672

CI-202 Portable Laser Leaf Area Meter

Agronomy, Botany, Environmental Science

Proceedings of the 3rd International TRIGO Wheat Yield Potential
Fatima Camarillo-Castillo, Maria Tattaris, Dirk B. Hays, Matthew P. Reynolds

CI-710s SpectraVue Leaf Spectrometer

Agronomy, Environmental Science, Plant Physiology

SprinkerLink
Umer Saeed, Syed Aftab Wajid, Tasneem Khaliq, Zahir Ahmad Zahir

CI-202 Portable Laser Leaf Area Meter

Agronomy, Horticulture