Applications

Reset
Page 1 of 54 publications
PakJas
Hamid Nawaz, Nazim Hussain, Azra Yasmeen, Syed Asad Hussain Bukhari, Muhammad Baqir Hussain
DOI: DOI: 10.21162/PAKJAS/17.5378

CI-203 Handheld Laser Leaf Area Meter

Agronomy

Airborne and ground level sensors for monitoring nitrogen status in a maize crop
Jose L. Gabriela, Pablo J. Zarco-Tejadab, P. Juan López-Herrerac, Enrique Pérez-Martínc, Maria Alonso-Ayusoc, Miguel Quemadac,
DOI: https://doi.org/10.1016/j.biosystemseng.2017.06.003

CI-203 Handheld Laser Leaf Area Meter

Agronomy

Field Crops Research
Z. Hammamia, A. Gauffreteaub, M. BelhajFrajc, A. Sahlia, M.-H. Jeuffroyb, S. Rezguia, K. Bergaouic, R. McDonnellc, Y. Trifaa
DOI: https://doi.org/10.1016/j.fcr.2017.05.018

CI-202 Portable Laser Leaf Area Meter

Agronomy, Plant Physiology

CI-202 Portable Laser Leaf Area Meter

Agronomy

Department of Agronomy College of Agriculture KANSAS STATE UNIVERSITY Manhattan, Kansas
Marcie Renee Sindt

CI-600 In-Situ Root Imager

Agronomy, Botany, Plant Physiology

PLOS One
Jian Jin , Yansheng Li, Xiaobing Liu, Guanghua Wang, Caixian Tang, Zhenhua Yu, Xiaojuan Wang, Stephen J. Herbert
DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0176688

CI-203 Handheld Laser Leaf Area Meter

Agronomy, Ecology

Frontiers in Plant Science
Yan Fang, Yanlei Du, Jun Wang, Aijiao Wu, Sheng Qiao, Bingcheng Xu, Suiqi Zhang, Kadambot H. M. Siddique, and Yinglong Chen1,2,4*
DOI: https://doi.org/10.3389/fpls.2017.00672

CI-202 Portable Laser Leaf Area Meter

Agronomy, Botany, Environmental Science

Plos One
Zhijia Gai, Jingtao Zhang, Caifeng Li
DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0174841

CI-340 Handheld Photosynthesis System

Agronomy

SprinkerLink
Umer Saeed, Syed Aftab Wajid, Tasneem Khaliq, Zahir Ahmad Zahir

CI-202 Portable Laser Leaf Area Meter

Agronomy, Horticulture

Irrigation Science
Saif A. Alkhamisi, M. Ahmed, M. AlWardy, S. A. Prathapar & B. S. Choudri
DOI: 10.1007/s00271-016-0522-8

CI-202 Portable Laser Leaf Area Meter

Agronomy